top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

לאן לעזאזל הולך העולם הזה, אם בכלל?

העולם נע בווקטור ברור קדימה. ברמת המיקרו, הקו הזה אינו ישר לכל אורכו (דוגמאות לנפילות בקו: מלחמת העולם השנייה ו 11- בספטמבר). ברמת המקרו, אנו חיים בעולם טוב יותר מאשר במאות הקודמות, והוא רק ייהפך לטוב עוד יותר.

bottom of page