top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

להפיץ את טוב הלב

אפשר להפיץ טוב לב ויושרה ואמפתיות ושמחה. וכן, כל אחד יכול לעשות את זה. בקלות. אתה יכול להגדיר לך כיעדוּת את הפצת הטוב והשמחה וזה בסדר גמור וגם מספיק. יעדוּת שלא באה עם יושרה ואמפתיה ושמחה וטוב לב, איננה יעדוּת אמיתית.

bottom of page