top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

ואולי הייעוד שלנו הוא להרבות את המין האנושי?

המטרה זאת, של יצירת המשכיות מוצלחת, היא נפלאה, אבל מה תהיה המטרה של ההמשכיות הזאת? גם ליצור המשכיות? האם אנחנו כאן רק כדי ליצור המשכיות? עד מתי? עד שיוכחד כדור הארץ?

bottom of page