top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

ופיזיקה: מה אנחנו בכלל יודעים? ומה התיאוריה שלי?

יש תכלית גם למי שלא מבין פסיק בפיזיקה (מודרנית או לא מודרנית) וסתם (בעצם, ממש-ממש לא סתם) מביא טוב לעולם הזה.

bottom of page