top of page
Screen Shot 2023-08-30 at 11_edited.jpg

איזה מין אלוקים הוא האלוקים של היהדות?

זה האלוקים הטוב ביותר שהיה בסביבה. חוץ מזה, מי אנחנו שנבין את דרכי האל. הרי על פי האמונה הדתית משה הוא שכתב את התורה ודרכו להגיע לאנשים היתה להאניש את האל. איני מתיימר להכריע כאן ואיני חושב שהאל של הנצרות או האסלאם או של כל דת אחרת טוב יותר.

bottom of page